1991

91-07-01
Första rundan för säsongen. Två tallar invid vägen – avd 10 – hade fallit i vinter. Utsatt läge för vind.

91-07-28
Gick med E längs Rädan. Förälskelsen till ån och ravinen tilltar. Vi hittade nattviol på avd 2, längst i söder. Två stora granar hade blåst omkull alldeles vid Kallbolsvägen i nordvästra hörnet. En får ligga. AL hängde med ner för att demonstrera deras Suzuki-fyrhjuling i terrängen. Det blev en lustiger dans uppför branterna.

91-08-09
Gick runt med LA från Skogsvårdsstyrelsen i Mora och pratade naturvård och skogsbruk. Det var mycket givande.
Vi gick först nedåt norra delen av avd 8. Där är lämpligt att successivt ställa en timmerställning. Tallens kronor är visserligen en aning upphissade men vi trodde nog att det inte var någon fara ändå. På ett par ställen har det bildats små buskage med olikåldrig skog, där det är ganska mörkt och skyddat ini. Sådana grupper är viktiga att spara några – som oaser.

Rädådalen
När vi kom till branten ned mot Rädan klargjorde jag min inställning att hela Rädådalen borde undantas från skogsbruk och att åtminstone jag har för avsikt att låta ”min” del vara ett litet reservat. L tyckte att jag på olika sätt skulle försöka så frön hos markägarna nedanför och ovanför, för att idén om ”reservat” kanske skulle kunna rota sej hos några. Undrar hur H och A ser på det ?

Pelarsalen
Inne på avd 1 och 2 och beundrade vi pelarsalen, mossmattan, örterna och mätte trädhöjd och uppskattade boniteten. Hela detta bestånd kan få stå orört länge än tyckte L. Jag tänkte nog att kanske kunna plocka en del tall i den södra, lite torrare delen, uppemot vägen. Men det får visa sej i sinom tid. Vi resonerade om hur gränsen ner mot Rädan skulle dras och enades om en rejäl (vilket kan betyda en bra bit upp i backen, där marken planar ut!) skyddszon för att bevara fuktigheten och mörkret nere i ravinen.

Restskog
Över ån igen och uppåt avd 3. Detta är till stora delar rester efter gamla huggningar där undertryckt gran lämnats att sticka upp och inget gjorts för att få igång ett bra bestånd igen. En tydlig kolbotten finns kvar. Ett glest och skadat område som Lars tyckte att jag borde starta om. Dvs. avveckla det som står där nu och starta ett nytt tallbestånd. I området finns ett antal gamla och rejäla frötallar, som delvis kan få återuppta den rollen igen. Här är mest klen skog. Kanske är en del lämpligt att bygga uthus i Fryksås och skogskoja av. Fältskiktet här är inte besvärande. Lite blåbär och lavar. Tallungskogen avd 4 tror vi kan utvecklas bra. På sina håll är den nästan ”självgallrad” efter hårda snövintrar, men överlag är en försiktig gallring på sin plats.

Ljung
Avd 6 är också ett problembarn. Besvärande ljung- och blåbärsunderväxt, älgbetning och bitvis mycket gles återväxt gör att området behöver pysslas med. Lars tyckte att jag skulle ta bort allt som står här nu , markbereda och plantera. Mina funderingar går i inte lika radikala banor. Jag vill själv ta bort odugligt material och sedan försöka riva upp ljung-blåbären med hjälp av ”eget” markberedningsaggregat efter vår förhoppningsvis snart inköpta minilunnare (Vimek Minimaster). I detta hoppas jag kunna självså och plantera nytt.

Gran på fel mark
Avd 8 – södra – är ett granbestånd på fel markslag. Ta bort granen, lämna nästan all tall till fröträdställning och markbereda är receptet. Dessa åtgärder söker jag nu tillstånd för att utföra. Pga laga skiftet måste avverkningar stämplas av SVS och godkännas av Lantmäteriet. Vi får se. Har tänkt köpa minilunnaren för en del av dessa pengar. Och området har jag snitslat innan vi åkte hem för sommaren.

Sumpskog
Blötmarken och sumpskogen innanför lämnas orört. Det är ett värdefullt område för både fauna och flora. Här trivs både klövvilt och orre/tjäder. Norra delen , nedom basvägen, kommer fint med gran och tall. Uppe på krönet avd 10 kommer en del tall också, men jag undrar om inte någon form av hjälpplantering är nödvändig. Avd 12 : Fuktig, örtrik mark med ett fint granbestånd i södra delen . Låt stå länge än.

Nygallrat
Avd 14 gallrades hösten 89. Hoppas bara att Siljan inte tog så mycket att lämnad gran skadas av ljuschock. Södra delen av avd 16 röjgallras försiktigt i flera omgångar. Den gamla hästbasvägen räddas hela vägen upp till norra 16. På avd 17 kan en del av de dominanta frötallarna tas ner. Räcker återväxten? 21 gallrades 89. Avd 18 som avd 4. Avd 21 mot bergbranten kan glesas ut för att släppa in värmen mot berget. På avd 22 kommer det plantor.

Beståndsföryngring
Avd 23 och 24 kan behandlas lika. Är inte detta lämpligt för beståndsföryngring? En skärmställning finns redan på avd 25 (på sina ställen) och jag kan väl avvakta några år för att studera återväxten där. Men jag tror att det kan gå att successivt föryngra här under skärm. Med början längst ner i backarna. Avd 26 torr mark med glest tallbestånd och basväg på krönet. Låt stå, men ta bort granunderväxten för att släppa fram tall.

Norrhöjden
Avd 27 är ett skiftande bestånd. Sumpområdena måste skyddas med kantzoner. Mitt i området hittade jag lärkträd! De 300-åriga granarna sparas/skyddas och det tätvuxna granbeståndet därovan får stå utan åtgärd ytterligare 70-80 år. Däremellan finns områden med fin tall som kan timmerställas. Avd 19 och 20 får vara viltåker?? Där ser fläckvis ut som en igenvuxen äng.

Granreservat
Knappt ett hektar av det fuktiga och örtrika granbeståndet 04, med lågor osv, kan jag spara mörkt och lämna utan åtgärd. Ett värdefullt område!! Runtomkring (avd 16) en försiktig utglesning där jag i början lämnar all underväxt som skydd mot ljuschock. Här brådskar det med insatser. Inom 5 år tyckte L att ev. gallring måste vara gjord.

Gammelfuror
Avd 15 hyser ett antal pampiga furor och en hyfsad ungskog därunder. Gammelfurorna i norra delen kan avverkas samtidigt som granen på avd 11 norra. Där finns både myrstackar , lågor och stående gamla döda träd som jag måste vara rädd om. Och en grupp gammeltall bör jag spara.
Jag konstaterade att någon röjningsskog inte finns på hela skiftet i dagsläget. När vi gått detta varv var vi nöjda båda två. Jag undrade om hans erfarenheter av olika minilunnare men det var inte mycket han hjälpte mej med där. Utom att tycka att jag i stället för att låna kunde avverka granen på avd 8, södra, för att finansiera ett inköp. Och nu väntar jag bara på besked från Lantmäteriet.